2015-04-16

Przedmiot działalności

Do zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej należy:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 2. realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażania nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
 3. prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz obronnością kraju;
 4. wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

 

Szpital prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne;
 2. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne inne niż szpitalne;
 3. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 1. leczenie stacjonarne;
 2. leczenie stacjonarne  "jednego dnia";
 3. leczenie ambulatoryjne;
 4. badania laboratoryjne;
 5. diagnostyka obrazowa:
 6. diagnostyka patomorfologiczna;
 7. usługi rehabilitacyjne:
 8. długoterminowa opieka  pielęgnacyjna;
 9. pomoc doraźna i ratownictwo medyczne;
 10. pobieranie oraz magazynowanie krwi;
 11. usługi w zakresie dializowania;
 12. usługi pielęgnacyjne;
 13. profilaktyka i zdrowie publiczne.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Szpital prowadzi również wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż lecznicza polegającą na:

 

    1. świadczeniu usług:

a) sterylizacji i dezynfekcji;

b) parkingowych;

c) hotelowych;

    2. transporcie sanitarnym;

    3. najmie mienia Szpitala;

    4. działalności szkoleniowej;

    5. uczestnictwie w prowadzeniu badań klinicznych;

    6. prowadzeniu specjalizacji medycznych oraz staży specjalizacyjnych w oddziałach

        wpisanych na Listę Ministra Zdrowia;

    7. wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów

        ścigania przestępstw, służb więziennych, celnych, instytucji ubezpieczeniowych i innych

        instytucji.