2015-04-16

Przedmiot działalności

Do zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej należy:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 2. realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażania nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
 3. prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz obronnością kraju;
 4. wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

 

Szpital prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne;
 2. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne inne niż szpitalne;
 3. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 1. leczenie stacjonarne;
 2. leczenie stacjonarne  "jednego dnia";
 3. leczenie ambulatoryjne;
 4. badania laboratoryjne;
 5. diagnostyka obrazowa:
 6. diagnostyka patomorfologiczna;
 7. usługi rehabilitacyjne:
 8. długoterminowa opieka  pielęgnacyjna;
 9. pomoc doraźna i ratownictwo medyczne;
 10. pobieranie oraz magazynowanie krwi;
 11. usługi w zakresie dializowania;
 12. usługi pielęgnacyjne;
 13. profilaktyka i zdrowie publiczne.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Szpital prowadzi również wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż lecznicza polegającą na:

 

    1. świadczeniu usług:

a) sterylizacji i dezynfekcji;

b) parkingowych;

c) hotelowych;

    2. transporcie sanitarnym;

    3. najmie mienia Szpitala;

    4. działalności szkoleniowej;

    5. uczestnictwie w prowadzeniu badań klinicznych;

    6. prowadzeniu specjalizacji medycznych oraz staży specjalizacyjnych w oddziałach

        wpisanych na Listę Ministra Zdrowia;

    7. wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów

        ścigania przestępstw, służb więziennych, celnych, instytucji ubezpieczeniowych i innych

        instytucji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się