2015-04-16

Status i forma prawna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej posiada osobowość prawną i jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, funkcjonującym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Szpital jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

 

Szpital działa na podstawie:

  1. Zarządzenia Wojewody Bialskopodlaskiego Nr 16 z dnia 02.03.1998 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
  2. Ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1638);
  3. Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej;
  4. Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej został wpisany:

  1. do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000136017
  2. do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego - nr księgi rejestrowej 000000002999.

Załączniki

  Statut 176,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin organizacyjny 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 do Regulaminu 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do Regulaminu 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do Regulaminu 85,58 KB (pdf) szczegóły pobierz