2015-04-16

Status i forma prawna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej posiada osobowość prawną i jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, funkcjonującym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Szpital jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

 

Szpital działa na podstawie:

  1. Zarządzenia Wojewody Bialskopodlaskiego Nr 16 z dnia 02.03.1998 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
  2. Ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 160);
  3. Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej;
  4. Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej został wpisany:

  1. do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000136017
  2. do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego - nr księgi rejestrowej 000000002999.

Załączniki

  Statut 176,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin organizacyjny 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 1 do Regulaminu 1,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 2 do Regulaminu 1,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 3 do Regulaminu 670,04 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się